Victoria jabłkóweczkowa!

Zalety

Dlaczego warto wybrać Carpovirusine Super?

Carpovirusine Super w przeciwieństwie do standardowych preparatów chemicznych jest całkowicie bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Jest to środek całkowicie selektywny – wirus CpGV atakuje tylko larwy owocówki i nie wpływa ujemnie na organizmy pożyteczne. W sadzie w którym stosowany jest Carpovirusine Super jest więcej owadów i roztoczy drapieżnych w porównaniu z sadami w których owocówka jabłkóweczka jest zwalczana metodami tradycyjnymi.

Pluskwiaki różnoskrzydłe odgrywają dużą rolę w naturalnym kontrolowaniu liczebności wielu gatunków szkodników. Drapieżne pluskwiaki z rodziny tasznikowatych odżywiają się larwami miodówek, mszycami, młodymi gąsienicami motyli i przędziorkami. Gatunki z rodziny dziubałkowatych ograniczają liczebność przędziorków, mszyc i miodówek.
Chrząszcze z rodziny biedronkowatych i ich larwy odżywiają się przede wszystkim mszycami istotnie ograniczając ich liczebność.

Larwy zlotooków (owadów z rzędu siatkoskrzydłych odżywiają się głównie mszycami, uzupełniając dietę jajami motyli i młodymi gąsienicami.

Drapieżne roztocza (głównie z rodziny dobroczynkowatych) odżywiają się głównie roztoczami roślinożernymi – przędziorkami i szpecielami. Od lat wiadomo, że częste używanie nieselektywnych insektycydów w sadach przyczyniło się do wzrostu znaczenia przędziorków i szpecieli. Carpovirusine Super jest preparatem całkowicie bezpiecznym dla ich wrogów naturalnych – roztoczy drapieżnych.

Liczebność owadów i roztoczy drapieżnych w kwaterze, w której w ciągu kilku lat stosowano do zwalczania owocówki jabłkóweczki standardowe preparaty chemiczne i w kwaterze, w której stosowano Carpovirusine Super (Wilanów 2006-2008).

 

  Larwa złotooka Larwa muchówki z rodziny bzygowatych


Rezygnacja z użycia standardowych preparatów chemicznych w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki i zastąpienie ich nieszkodliwym dla fauny pożytecznej Carpovirusine Super pozwala wspomóc rozwój populacji organizmów pożytecznych w sadzie. Dzięki temu naturalni wrogowie szkodników mogę efektywniej ograniczać ich liczebność.

Carpovirusine Super w przeciwieństwie do standardowych preparatów chemicznych jest całkowicie bezpieczny dla konsumenta.
Preparat nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka, bo nie zostawia szkodliwych pozostałości w owocach, a wirus CpGV jest wysoce specyfi czny i nie infekuje innych organizmów niż owocówka jabłkóweczka.

Carpovirusine Super jest dopuszczony do stosowania w sadach z IPO oraz ekologicznych.
Ze względu na brak ujemnego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo dla konsumenta Carpovirusine Super może być polecony do zwalczania owocówki jabłkóweczki w sadach, w których użycie standardowych środków chemicznych jest w różnym stopniu ograniczone.


Zastosowanie Carpovirusine Super w ciągu jednego sezonu ogranicza liczebność populacji owocówki jabłkóweczki w kolejnych sezonach.
Zjawisko to spowodowane jest nie tylko zmniejszeniem liczby larw schodzących na zimowanie (tak jak w przypadku standardowych środków ochrony roślin). Część larw po pobraniu dawek subletalnych preparatu kończy rozwój, ale ich śmiertelność w trakcie zimowania jest wyższa, a te, które przezimują, będąc nosicielami wirusa, stają się źródłem wirusa dla kolejnego pokolenia. Biernymi nosicielami wirusa w tym przypadku są motyle, które nie są bezpośrednio atakowane przez CpGV, ale przyczyniają się do jego rozprzestrzenienia w populacji. W efekcie populacja szkodnika w sadzie ulega ograniczeniu i co roku wylatuje coraz mniej motyli.


Porównanie % wylatujących motyli po zimowaniu % zainfekowanych motyli. Zimujące larwy zostały zebrane z kwatery, w której stosowano standardowe preparaty chemiczne do zwalczania owocówki jabłkóweczki (program standardowy), i z kwatery, w której stosowano Carpovirusine Super.


Porównanie wylotów samców owocówki jabłkóweczki w kwaterze kontrolnej i w kwaterze, w której zastosowano Carpovirusine Super w kolejnych latach stosowania preparatu. Odległość między kwaterami ok. 400 m. Carpovirusine Super zostało zastosowane po raz pierwszy w 2006 roku.


Porównanie średniej liczby odłowionych w pułapkę samców w kwaterze kontrolnej i w kwaterze, w której zastosowano Carpovirusine Super w kolejnych latach stosowania preparatu. Odległość między kwaterami ok. 400 m. Carpovirusine Super zostało zastosowane po raz pierwszy w 2006 r.


Stosowanie Carpovirusine Super nie powoduje powstawania odporności.
Prawidłowe i zgodne z zaleceniami stosowanie Carpovirusine Super nie powoduje powstawania odporności. W badaniach laboratoryjnych potwierdzono, że wielokrotne stosowanie preparatu nie tylko nie prowadzi do powstania odporności, przeciwnie – zwiększa podatność owocówki na wirusa granulozy.


Carpovirusine Super wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu larw owocówki
jabłkóweczki ras odpornych na insektycydy z różnych grup chemicznych.
W badaniach laboratoryjnych wykazano, że larwy owocówki pochodzące z populacji odpornych na standardowe preparaty chemiczne (regulatory wzrostu i rozwoju, pyretroidy i fosforoorganiczne) są wrażliwe na Carpovirusine.


Carpovirusine Super nie powoduje powstawania ordzawień na owocach odmian wrażliwych, np. Golden Delicious.

Carpovirusine Super może być stosowany jako uzupełnienie systemów dezorientacji feromonowej samców.
W badaniach laboratoryjnych wykazano, że larwy owocówki pochodzące z populacji odpornych na standardowe preparaty chemiczne (regulatory wzrostu i rozwoju, pyretroidy i fosforoorganiczne) są wrażliwe na Carpovirusine.